MENSENRECHTEN

De VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, opgericht in 1946, organiseerde ieder jaar een openbare bespreking over de toestand van de mensenrechten in de wereld. In 2006 werd de Commissie vervangen door de Mensenrechtenraad, die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering. De Raad vergadert meerdere malen per jaar om de toestand van de mensenrechten in de wereld te bespreken.

UN Photo/Eskinder Dembebe

Gendergelijkheid

De VN organiseerde al een viertal belangrijke conferenties waar de situatie van de vrouw in de maatschappij werd besproken (v.b. de Vierde Wereldconferentie voor vrouwen te Peking, 1995). Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is de uiteindelijke doelstelling.

UN Photo/Martine Perret

Vredesoperaties

Een vredesmacht wordt ingezet om de veiligheid te herstellen, de burgerbevolking te beschermen en een land te helpen bij de wederopbouw na afloop van een conflict. Deze vredestroepen worden vanwege hun blauwe helmen en baretten wel eens Blauwhelmen genoemd.

UN Photo/Steve Whitehouse

Millennium

De VN vormt een uniek forum waar wereldwijde milieuproblemen kunnen worden besproken. Zo kwam, naar aanleiding van een VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling, het VN-Klimaatverdrag tot stand. Het hierbij aansluitend Kyoto-protocol regelt de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en zet ieder land aan tot het tegengaan van klimaatverandering.

UN Photo/Paolo Filgueiras

Milieuproblemen

De VN vormt een uniek forum waar wereldwijde milieuproblemen kunnen worden besproken. Zo kwam, naar aanleiding van een VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling, het VN-Klimaatverdrag tot stand. Het hierbij aansluitend Kyoto-protocol regelt de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en zet ieder land aan tot het tegengaan van klimaatverandering.

UN Photo/Eskinder Dembebe

Vluchtelingen

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) biedt hulp aan vluchtelingen in de vorm van opvang (onderdak, eten, medische zorg) en het zoeken naar een definitieve woonplaats.

UN Photo/UNHCR/R LeMoyne

Burgerluchtvaart

De VN-organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) zorgt ervoor dat in alle landen dezelfde regels gelden in het luchtverkeer, voor de controle op de luchtwaardigheid van vliegtuigen, voor de opleiding van piloten, voor de veiligheid van de luchthavens en voor de verkeersleiding.

UN Photo/Eskinder Dembebe

UNICEF

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF, zet zich in voor het welzijn van alle kinderen. UNICEF wil ervoor zorgen dat kinderen over de hele wereld genoeg te eten hebben, naar school kunnen gaan en gezond zijn. Samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voert UNICEF actie om een eind te maken aan de ergste vormen van kinderarbeid.

UN Photo/Marco Dormino

UNESCO

UNESCO is de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij stelt onder meer lijsten op van belangrijke cultuurmonumenten die bewaard dienen te blijven als “Werelderfgoed”.

UN Photo/Marco Dormino

UN4YOU

 

WIST JE DAT…

 • De VN in 1945 werd opgericht met het doel om oorlogen te voorkomen.
 • Het hoofdkwartier van de VN in New York is, maar dat er ook een belangrijke VN aanwezigheid is in Genève, Addis Abeba, Den Haag, Nairobi en Wenen.
 • Er sinds 1948 zo’n 64 VN-vredesoperaties zijn geweest.
 • Ban Ki-moon de achtste Secretaris-Generaal is sinds 1 januari 2007.
 • De dag van de VN op 24 oktober wordt gevierd, de dag waarop in 1945 het Handvest in werking trad.
 • De VN gebruik maakt van zes officiële talen: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.

DE VN EN DE EUROPESE UNIE (EU)

 • De lidstaten van de EU betalen ongeveer 40% van de algemene VN-begroting en iets minder dan 40% van de algemene VN-begroting en iets minder dan 40% van de begroting voor de vredesoperaties.
 • De EU is permanent aanwezig in alle VN-vestigingen en neemt actief deel aan alle grote VN-conferenties
 • Vier Europese staten zetelen in de Veiligheidsraad: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn permanente leden; twee niet-permanente zetels zijn voorbehouden voor andere (West-)Europese landen.
 • De EU richtte een snelle interventiemacht op voor humanitaire taken, vredeshandhaving, en crisisbeheersingsopdrachten.
 • De EU heeft een speciale status binnen de Algemene Vergadering sedert 3 mei 2011.

DE VN MET EEN MUISKLIK

DE VN IN EEN NOTENDOP

De Verenigde Naties telt zes hoofdorganen: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, de Trustschapsraad, het Internationaal Gerechtshof en het Secretariaat. De 'VN-familie' is echter veel groter en omvat 15 gespecialiseerde organisaties en verschillende programma's en organen. Het volledige organigram van de Verenigde Naties kan u hier bekijken.

 

De Algemene Vergadering

   

Alle 193 Lidstaten zijn lid.

Bespreekt alle mogelijke aspecten van de internationale samenwerking.

Komt jaarlijks bijeen van september tot december

 

De VN - Veiligheidsraad

 

 

 

 

 

 

Vijf permanente leden met vetorecht

Plus 10 wisselende leden

Is verantwoordelijk voor het handhaven van de wereldvrede

Kan te allen tijde bijeenkomen.

 

Economische en Sociale Raad (ECOSOC)

54 leden.

 Bespreekt economische, sociale en humanitaire problemen.

 Link tussen VN en de Gespecialiseerde organisatie.

 

Secretariaat en de Secretaris-Generaal

Administratief centrum

Bereiden de VN-vergaderingen voor, verrichten studies en stellen rapporten op.

De Secretaris-Generaal heeft de leiding en is ook actief als diplomaat.

 

Internationaal Gerechtshof

 

 15 onafhankelijke rechters.

 Lost (juridische) geschillen tussen staten op.

 Gevestigd in het Vredespaleis te Den Haag.

 Geeft juridisch advies aan internationale organisaties.

 

Trustschapsraad

De Raad heeft als functie om toezicht uit te oefenen op het bestuur van de trustgebieden, die formeel onder het internationale trustschapsstelsel worden geplaatst, Aangezien de Raad vandaag geen de facto trustgebieden meer heeft en er wellicht geen nieuwe bij krijgt, is er reeds op 25 mei 1994 unaniem besloten dat de leden alleen nog bij elkaar komen als de President van de Trustschapsraad of een meerderheid van de lidstaten het wenst. Allicht wordt dit orgaan in de toekomst afgebouwd.Er is echter nog geen formele beslissing over genomen.

 

 

“We, the peoples”

“Wij, de volken van de Verenigde Naties…”

In de inleiding van het Handvest van de Verenigde Naties kondigen de ondertekenaars hun bedoelingen plechtig aan. Vanuit hun ervaring met de twee wereldoorlogen nemen ze zich plechtig voor alles te doen om de wereldvrede te bewaren. In deze context verwijzen ze naar het respecteren van de mensenrechten en de waarde en de waardigheid van de menselijke persoon, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen grote en kleine naties. Met behulp van een internationaal rechtssysteem, ijveren zij voor sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in grotere vrijheid voor iedereen. Preambule VN-Handvest

 

DE VN DOOR MIDDEL VAN ENKELE BEROEMDE SPEECHES

De VN is uiteraard niet enkel een ingewikkeld kluwen van internationale organen, organisaties en programma's. Het is ook de plek waar sommigen er in slaagden om de wereld te inspireren of toch even stil te laten worden. We diepten enkele van deze historische speeches op uit het rijke archief van de VN.

 

SEVERN SUZUKI, het 12-jarige meisje dat in 1992 de wereld vijf minuten stil kreeg.  Official UN - Video

 

 

 

EMMA WATSON, He for She campaign 2014 -  Official UN Video

 

 

 

One Child,

One teacher,

One book,

One pen

can change the world.

Education First Speech. Malala Yousafzai spreekt op 16-jarige leeftijd de VN jongerenvergadering toe te New York, 2013.  Official UN - Video

 

 

ANGELINA JOLIE spreekt in 2014 de Veiligheidsraad toe over het Midden Oosten (Syrië).  Official UN Video