SDG's (2015-2030)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs) zijn een reeks globale doelstellingen, afgesproken tussen alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN), die men wil halen tegen 2030.

Ze zijn de opvolgers van de zogenaamde ‘Millenniumdoelstellingen’ (Millennium Development Goals, MDGs) die van start gingen in 2000 en aflopen eind 2015. Hoewel niet alle Millenniumdoelstellingen werden gehaald, boekte men in elke categorie toch flinke vooruitgang, en  slaagde men erin om de acht problemen sterk onder de internationale aandacht te brengen. De acht Millenniumdoelstellingen vind je hieronder terug.

Na zowat 5 jaar onderhandelen zijn de 193 VN-lidstaten het dit jaar eens geworden over een lijst van 17 nieuwe doelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. Anders dan bij de MDGs zijn het niet alleen een kleine groep van experts en lidstaten die beslist hebben wat de nieuwe doelstellingen zouden worden. Tijdens de onderhandelingen werd er een zeer uitgebreide consultatieronde gehouden bij NGO’s, bedrijven, en de bevolking, om ook hen te vragen welke voor hen de belangrijkste doelstellingen vinden die de wereldgemeenschap tegen 2030 moet nastreven. Het resultaat van die lange onderhandelingen zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), die eind september 2015 door de Algemene Vergadering in New York officieel werden aangenomen.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)

 

Brede aanpak

Hoewel men armoedebestrijding nog steeds als een overkoepelende doelstelling beschouwd, is een belangrijk verschil tussen de SDGs en de  MDGs dat men erkent dat armoede een zeer multidimensionaal probleem is.

Het is daarom dat men in de SDGs voor een veel bredere aanpak gekozen heeft. Op die manier kan men alle dimensies van armoede aankaarten, en ook met de wisselwerking tussen verschillende doelstellingen rekening houden. Een belangrijke kritiek op de MDGs was immers dat men elke doelstelling apart beschouwde. Voor de SDGs is dat dus niet het geval. Zo heeft het tegenhouden van verdorring van landbouwgrond, (Doel 11: Stop Climate Change) een positieve invloed op de voedselvoorziening (Doel 2: Stop Hunger). Tegelijkertijd  klopt het echter ook dat een belangrijke reden waarom met aan ontbossing doet, het verkrijgen van landbouwgrond is, om op die manier te voldoen aan vraag naar voedsel. Om alle doelstellingen te halen, zal men dus rekening moeten houden hoe de doelstellingen op elkaar inwerken.

 

HOE WETEN WE OF DE DOELSTELLINGEN GEHAALD ZULLEN ZIJN?

Om de vooruitgang tot het behalen van de doelstellingen tegen 2030 op te volgen, kreeg elke SDG enkele meetbare targets mee. Deze targets zijn heel concrete subdoelstellingen die meestal ook specifiek te halen cijfers bevatten. Als we bijvoorbeeld SDG 3 bekijken: ‘Zorg voor gezonde levens en bevorder het welzijn voor iedereen op alle leeftijden’, zien we dat hierbij enkele specifieke, meetbare targets bijgevoegd zijn. Een voorbeeld van zo’n target is: ‘het verminderen van de globale moedersterfte tot 70 per 100.000 levend geborenen, tegen 2030’. Zo worden de 17 SDGs vergezeld van in totaal 169 dergelijke targets. Deze subdoelstellingen moeten het makkelijker maken om in 2030 een beoordeling te maken of de SDG al dan niet gehaald werden, en om ons toe te laten tijdens de volgende 15 jaar op te volgen hoeveel vooruitgang er effectief geboekt wordt.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoeken een duurzaam (‘sustainable’) evenwicht tussen de economie, het sociale, en het milieu.

 

DUURZAAMHEID?

De brede aanpak van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt verpakt in het woord ‘duurzaamheid’. Het gaat hier over duurzaamheid in de ruime betekenis van het woord, namelijk het nastreven van een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische duurzaamheid.

 

UNIVERSEEL TOEPASBAAR

Een ander belangrijk verschil met de MDGs, is dat, door bij de SDGs te kiezen voor een veel bredere aanpak, de doelstellingen relevant zijn voor alle landen in de wereld. De MDGs richtten zich vooral op problemen die specifiek waren voor ontwikkelingslanden, terwijl de SDGs ook uitdagingen zullen stellen aan rijkere landen zoals België. Problemen zoals het behouden van levenskwaliteit of ecologische duurzaamheid zijn namelijk ook voor ons land zeer relevant.

UITDAGINGEN VOOR DE KOMENDE JAREN: AFDWINGEN EN FINANCIEREN

Commentatoren zijn het bijna unaniem met elkaar eens dat dit een zeer ambitieus programma is. Als politiek akkoord kan dit dus zeker tellen, des te meer beseffende dat dit een compromis is van maar liefst 193 verschillende landen. Twee belangrijke struikelblokken moeten echter nog aangepakt worden. Ten eerste moeten we ons afvragen of we overheden wel kunnen verplichten actie te ondernemen om deze doelstellingen te halen, en ten tweede hoe we als wereldgemeenschap dit ambitieuze plan gaan betalen.

Het afdwingen

De eerste vraag is op het eerste zicht makkelijk te beantwoorden. De SDGs zijn niet bindend. Overheden kunnen in principe niet gestraft worden indien ze de volgende 15 jaar niets ondernemen. Dit wil echter niet zeggen dat het akkoord helemaal geen impact zal hebben. De SDGs moeten eerder gezien worden als een politiek akkoord en vertrekpunt waaruit nieuwe bindende internationale afspraken zullen worden gemaakt, en oude internationale akkoorden zullen worden vernieuwd en aangescherpt. De SDGs zijn dus eerder een politieke overeenkomst, om daaraan concrete juridisch bindende internationale akkoorden te koppelen. Een eerste grote afspraak om dit te doen is in december 2015 in Parijs, waar men hoopt een nieuw klimaatakkoord te kunnen sluiten. In deze context is doelstelling 13 (‘Stop Climate Change’) dus het politieke akkoord dat moet verwezenlijkt worden (wat gaan we doen?), en dient de conferentie in Parijs ervoor om concrete afdwingbare afspraken te maken die overheden verplicht zullen moeten naleven (op welke manier gaan we dat doen?).

Het financieren

De tweede vraag, hoe we dat allemaal zullen betalen, is een kwestie die op dit moment nog volop bediscussieerd wordt. Het halen van de SDGs zullen alleszins een pak duurder zijn dan de MDGs. Vooral in lageloonlanden zal er meer geld nodig zijn. Men beseft dat om zo’n budget bij elkaar te krijgen de officiële ontwikkelingshulp vanuit de geïndustrialiseerde landen in de wereld ontoereikend zal zijn. Daarom zoekt men pistes om financiering te vinden in de lageloonlanden zelf, bijvoorbeeld door te zorgen dat multinationals die actief zijn in die landen daar ook belastingen betalen, of door het stimuleren van eerlijke handel(smechanismen). Midden juli 2015 werd in Addis Ababa in Ethiopië een internationale conferentie gehouden ‘’Financing for Development’’ met als resultaat de ‘’Addis Ababa Action Agenda’’, een document dat een eerste poging doet om een plan op te stellen ter financiering van de SDGs.

 

Met dank aan: CIFAL Flanders, Antwerp-based International Action Learning Centre for Sustainability Leadership, affiliated with UNITAR en www.cifal-flanders.org

 

 
Official UNDP Video

 

Leerplandoelen Lager Onderwijs – Wereldoriëntatie

4. Wereldorientatie - Maatschappij

Sociaal-economische verschijnselen

De leerlingen

4.1

kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden;

4.3

kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt;

4.4

kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is;

4.8

kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten;

4.13

kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn;

4.15

 kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen

 

VOET Secundair onderwijs

De leerlingen ….

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

2

herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;

3

zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;

4

zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

1

geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving;

3

tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten;

4

zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen;

12

tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen;

13

geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

2

toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart;

3

zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld;

4

hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument;

5

geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten;

6

geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden;

8

geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan;

9

lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context.

Context 7: Socioculturele samenleving

1

beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;

2

gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen;

3

illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;

7

illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing.

 

INTERESSANTE LINKS

 

Websites Verenigde Naties

http://www.globalgoals.org

http://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/26835-2015-een-essentieel-jaar-voor-duurzame-ontwikkeling

https://sustainabledevelopment.un.org/

https://us.undp.org/content/washington/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda

 

Officiële VN-documenten

Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf

Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313

 

Informatiecentra en -bronnen

http://www.vvn.be

http://www.cifal-flanders.org

http://www.unric.org/nl/

http://www.act4change.be

http://diplomatie.belgium.be/nl/Newsroom/Nieuws/Perscommuniques/os/2015/08/ni_070815_sdg.jsp

http://fido.belgium.be/nl

http://www.beyond2015.org

https://trello.com/b/6YmErk53/communication-priorities

Lesmateriaal

​De brochure van UNRIC over duurzame ontwikkleingsdoelstellingen kan u hier downloaden

Lesmatariaal studio Globo: http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/over-duurzame-ontwikkelingsdoelen