Wereldbank

De Wereldbank is een Bijzonder Agentschap van de Verenigde Naties en het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd.

De Wereldbank verstrekt advies en voordelige leningen en/of giften aan landen om op duurzame wijze armoede te bestrijden en inclusieve economische groei te stimuleren.

De Wereldbank bestaat uit twee juridisch en financieel gescheiden instellingen die hetzelfde personeel en hoofdkantoor delen:

 

1. Een bank die zich richt op kredietwaardige middeninkomenlanden (International Bank for Reconstruction and Development; afgekort IBRD). IBRD werd in 1944 gesticht samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), initieel met als doel Europa na de Tweede Wereldoorlog herop te bouwen.

2. Een fonds voor de armste landen (International Develoment Association; afgekort IDA). IDA werd in 1960 opgericht. 

IDA en IBRD maken samen met nog drie andere instellingen (IFC, MIGA en ICSID) deel uit van de Wereldbankgroep.

 

Meer dan 100 ontwikkelende landen genieten momenteel steun van de Wereldbank. Met het advies en de financiering van de Wereldbank realiseren deze landen projecten in een reeks domeinen: landbouw, onderwijs, energie en grondstoffen, klimaat, milieu en natuurlijke rijkdommen, goed bestuur, gezondheid, infrastructuur, water, handel etc. Daarbij gaat veel aandacht naar de bijzondere noden van fragiele en post-conflict landen, naar gender, naar jobcreatie en naar publiek-private partnerschappen. Initieel werkte de Wereldbank vooral rond infractuuropbouw. Met de jaren kwamen sociale ontwikkeling en economische groei beurtelings op de agenda te staan. Sinds de jaren 90 wil de Wereldbank ontwikkeling op een alomvattende manier stimuleren, door tegelijk sociale en economische ontwikkeling te steunen. Daarbij kwam geleidelijk ook meer aandacht voor duurzaamheid, vooral dan op milieuvlak. Vandaag wil de Wereldbank veel meer zijn dan een geldschieter. De instelling profileert zich als een probleemoplossend expertisecentrum voor de wereld. De Wereldbank heeft immers ervaring wereldwijd en doet ook veel onderzoekswerk.

Toch blijven de enorme financiële middelen waarover de Wereldbank beschikt één van de grootste troeven van de instelling. IBRD kon in het fiscale jaar 2015 23.5 miljard US dollar uitlenen, en IDA kon 18.9 miljard US dollar toezeggen. Waar komen die middelen vandaan? IBRD leent als zeer kredietwaardige instelling (dankzij de steun van 188 lidstaten) zelf voordelig van de financiële markten en kan daardoor gunstig geprijsd doorlenen aan ontwikkelende landen. IDA wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donorlanden, waaronder België.

 

Secretaris-Generaal Ban Ki-moon (rechts) ontmoet de president van de Wereldbank Jim Yong Kim (derde van links).   

© UN Photo / Mark Garten

 

Het hoofd van de Wereldbankgroep is traditioneel een Amerikaan. Momenteel is dit de van Koreaanse origine Jim Yong Kim. Het hoogste bestuursorgaan van de Wereldbank is een Raad van Gouverneurs, met afgevaardigden van alle 188 lidstaten van IBRD. Om praktische redenen heeft de Raad van Gouverneurs de meeste van haar bevoegdheden gedelegeerd aan een Beheerraad met 25 leden. De meeste leden van die Beheerraad vertegenwoordigen een groep landen; enkel de grootste aandeehouders hebben een eigen vertegenwoordiger. België heeft samen met 9 andere landen een groep gevormd om samen één bestuurder aan te leveren. De ontwikkelende landen zijn vragende partij om meer stemgewicht te krijgen in de Beheerraad.

De hoofdzetel van de Wereldbankgroep is in Washington DC in de Verenigde Staten. Daarnaast heefd de organisatie kantoren in meer dan 100 landen. Er zijn meer dan 16.000 mensen van 180 verschillende nationaliteiten werkzaam bij de Wereldbankgroep, waaronder een 130-tal Belgen.

Met dank aan:

Jozefien Van Damme, Advisor to the Executive Director for Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Kosovo, Slovakia, Slovenia  and Turkey

The World bank Group, 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433, USA

 

Leerplandoelen Lager onderwijs – Wereldoriëntatie

Sociaal-economische verschijnselen

De leerlingen

4.4

kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

Politieke en juridische verschijnselen

De leerlingen

4.15

kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

 

VOET Secundair onderwijs

De leerlingen ….

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

2

herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;

4

zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren.

 

Context 5: Politiek-juridische samenleving

12

tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen;

13

geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

1

leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en aanwendt;

2

toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart;

3

zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld;

5

geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten;

6

geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden;

8

geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan;

9

lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context.

Context 7: Socioculturele samenleving

3

illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit.

 

Interessante links:

Website van de Wereldbank: http://www.worldbank.org/

Youtube kanaal van de Wereldbank: https://www.youtube.com/watch?v=FP05DVvizxo

De Wereldbank op Facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Stage- en tewerkstellingsmogelijkheden bij de Wereldbank voor jong talent:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23123155~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html

 

Videomateriaal

Hoe wordt armoede gemeten?